กองจัดหา

กรมสรรพาวุธทหารบก

นามหน่วย

            ( ย่อ )    กจห.สพ.ทบ.

            ( เต็ม )   กองจัดหา  กรมสรรพาวุธทหารบก

 

๑.  ประวัติหน่วย

            ในช่วงก่อนปี  พ.ศ.๒๕๙๖  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา  เก็บรักษา  และแจกจ่าย  ของกรมสรรพาวุธทหารบก  เป็นหน้าที่ของฝ่ายยกกระบัตรซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยหนึ่งของกรมสรรพาวุธทหารบก  แต่ในราวปี  พ.ศ.๒๔๙๖  นี้  ได้มีการจัดตั้งหน่วยพลาธิการขึ้น  เพื่อทำหน้าที่ในการจัดหาและเบิกรับสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการต่าง ๆ  โดยได้ดำเนินการมาจนถึงปี  พ.ศ.๒๕๐๐  หน่วยงานนี้จึงแปรสภาพจัดออกเป็น  ๒  หน่วย 

หน่วยแรกคงเป็นหน่วยพลาธิการตามเดิม  ทำหน้าที่จัดหาด้วยเงินงบบริหารทั่วไปของหน่วย    เงินโอนเล็ก ๆน้อย ๆ  และเงินนอกงบประมาณ  กับหน้าที่เบิกรับสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการต่างๆ  เพื่อแจกจ่าย  รวมทั้งการส่งกำลัง  และซ่อมบำรุงในแต่ละสายงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนหน่วยที่สองได้แบ่งกำลังพลจากหน่วยพลาธิการมาจำนวนหนึ่ง  เพื่อดำเนินการทดลองงานในแผนกจัดซื้อ  จัดจ้าง  ที่จัดตั้งใหม่  หน่วยนี้มีหน้าที่จัดซื้อและจ้างเพียงอย่างเดียว  ไม่มีการเก็บรักษา  และแจกจ่าย  จึงนับได้ว่าเป็นหน่วยต้นกำเนิดของการดำเนินการจัดซื้อ  จัดหาของกรมสรรพาวุธ  ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่บัดนั้น

            ครั้งในราวปี  พ.ศ.๒๕๐๗  แผนกจัดซื้อ  และจ้างได้แยกออกจากหน่วยพลาธิการ  กรมสรรพาวุธทหารบกโดยเด็ดขาด โดยคำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ ๖๙/๒๕๐๗ ลง ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๐๗  เป็น  แผนกจัดซื้อและจ้าง ขึ้นตรงต่อกรมสรรพาวุธทหารบก

            ในปี  พ.ศ.๒๕๑๔  ได้มีการแก้ไขอัตราเฉพาะกิจหมายเลข  ๓๘๐๐  ของกรมสรรพาวุธทหารบก  โดยคำสั่งกองทัพบก  ลับ  ( เฉพาะ )  ที่  ๑๘๒/๒๕๑๔  ลง  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๑๔  เรื่องแก้อัตรากองทัพบก  ๒๕๐๖  ( ครั้งที่  ๖๖ )  ซึ่งใช้ตามคำสั่งท้ายบันทึกข้อความที่  ๒๖๐๒/๐๖  ลง  ๑๔  ต.ค.๒๕๐๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนชื่อ  แผนกจัดซื้อและจ้าง  เป็น  แผนกจัดหา  ขึ้นตรงต่อกรมสรรพาวุธทหารบก  ประกอบด้วย  ๓  หน่วยงาน  คือ  บก.และสถิติ,  มว.จัดซื้อ  และ มว.รับ - จ่ายสิ่งอุปกรณ์

            มว.จัดซื้อ  ประกอบด้วย  ๕  ตอน  คือ  ตอนประกวดราคาและวิธีพิเศษ  ตอนจัดหาวิธีตกลงราคา  และแหล่งบังคับซื้อ  ตอนออกใบสั่ง  ตอนสอบราคา  ตอนทำสัญญา   

            ครั้งต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๒๒  ได้มีการแก้ไขอัตราเฉพาะกิจ  หมายเลข  ๓๘๐๐  อีกครั้งหนึ่ง  โดยคำสั่งกองทัพบกที่  ๘๐/๒๕๒๒  ลง  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๒๒  ยกแผนกจัดหาขึ้นเป็น  กองจัดหา  กรมสรรพาวุธทหารบก  ประกอบด้วยหน่วยงาน  ๔  หน่วย  คือ  แผนกควบคุมและจัดหา  แผนกจัดหาที่  ๑  แผนกจัดหาที่  ๒  และหมวดจัดหาต่างประเทศ

            ในปี  พ.ศ.๒๕๓๑  โดยผลแห่งการเปลี่ยนแปลงอัตราเฉพาะกิจหมายเลข  ๓๘๐๐  ตามคำสั่งกองทัพบก  ( เฉพาะ ) ที่  ๑๖๙/๒๕๓๑  ลง  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๓๑  เรื่องแก้อัตรากองทัพบก  ๒๕๐๖   ( ครั้งที่ ๑๐ )  ซึ่งกองจัดหาก็ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ด้วย  ประกอบด้วยหน่วยงาน  ๔  หน่วย  คือ  แผนกควบคุมการจัดหา,  แผนกจัดหาที่  ๑,  แผนกจัดหารที่  ๒,  หมวดจัดหาต่างประเทศของ  กจห.สพ.ทบ.  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นแผนก  เรียกว่า   แผนกจัดหาที่  ๓  หัวหน้ากองยศ  พันเอก

            ต่อมากรมสรรพาวุธทหารบก  ได้มีการแกไขอัตรเแพาะกิจ  หมายเลข  ๓๘๐๐  ตามคำสั่งกองทัพบก  ( เฉพาะ ) ที่  ๘๐/๔๕  ลง  ๒๙  พ.ค.๔๕  เรื่อง  แก้อัตรากองทัพบก  ๒๕๐๖  ( ครั้งที่  ๖๖ )  ซึ่งประกาศใช้ตาม  คำสั่ง  กองทัพบก  ( เฉพาะ )  ที่  ๑๘๒/๑๔  ลงวันที่  ๒๕  พ.ย.๒๕๑๔  และแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งมีผลทำให้แผนกจัดซื้อ  ได้ถูกยกเลิกไปตามคำสั่งดังกล่าว  และเปลี่ยนชื่อเป็นกองจัดหา  ตั้งแต่นั้นมา  ซึ่งประกอบด้วย  ๔  หน่วยงาน  คือ  แผนควบคุมการจัดหา,  แผนกจัดหาที่  ๑,  แผนกจัดหารที่  ๒,  และหมวดจัดหาต่างประเทศ  หัวหน้ากองยศ  พันเอก

 

๒.  ที่ตั้งหน่วย   

            ในบริเวณกรมสรรพาวุธทหารบก  ๕๓  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐

 

๓.  ภารกิจหน่วย

            ๑.  แผนกควบคุมจัดหา คือ  ควบคุมการดำเนินการจัดหาของแผนกจัดหาที่ ๑, แผนกจัดหาที่ ๒  และหมวดจัดหาต่างประเทศให้ถูกต้องตามแผนและเป็นไปตามขั้นตอนในการจัดหา

            ๒.  แผนกจัดหาที่  ๑  คือ  จัดหาสิ่งอุปกรณ์ประเภทวัสดุไฟฟ้า,  วัสดุวิทยาศาสตร์,  วัสดุก่อสร้างเคมี

            ๓.  แผนกจัดหาที่  ๒  มีหน้าที่จัดหายุทธภัณฑ์หลัก  เช่น  รถยนต์,  รถถัง,  ปืนใหญ่  เป็นต้น

            ๔.  หมวดจัดหาต่างประเทศ  คือ  ติดต่อต่างประเทศ  หรือการจัดหาแบบ  เอฟ.เอ็ม.เอส.

๔. การแบ่งมอบ

            เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารบก

 

๕.  ผังการจัด

กองจัดหา  กรมสรรพาวุธทหารบก  มีผังการจัดหน่วยถึงระดับแผนก  ดังนี้

 

 

  


๖.  วันสถาปนาหน่วย

            ๒๕  พฤศจิกายน

 

๗.  รายนามผู้บังคับบัญชา

ลำดับ

ยศ - ชื่อ -สกุล

ตำแหน่ง

ปี  พ.ศ.

พันตรี  วีรวัฒน์  สุคนธชาติ

พลา  สพ.ทบ.

๒๔๙๖

พันตรี  แจ่ม  สุวรรณวัฒนะ

พลา  สพ.ทบ.

๒๔๙๖

พันโท  สำลี  อยู่สถาพร

หน.แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

๒๔๙๖

พันโท  กระสินธ์  สงวนกอ

หน.แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

๒๕๐๘ ๒๕๐๙

พันโท  ประวัติ  ป้อมสูง

หน.แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

๒๕๐๙ ๒๕๑๑

พันโท  เสน่ห์  หิรัญมาศ

หน.แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

๒๕๑๑ ๒๕๑๓

พันโท  ศุภชัย  ศรีแพทย์

หน.แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

๒๕๑๔ ๒๕๑๖

พันโท  รัตนประโชติ  อินทรวิชะ

หน.แผนกจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๑๗ ๒๕๑๙

พันเอก  สุวิช  ทิมไสว

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๑๙ ๒๕๒๕

๑๐

พันเอก  เกษม  อมรศักดิ์

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๒๕ ๒๕๒๙

ลำดับ

ยศ - ชื่อ -สกุล

ตำแหน่ง

ปี  พ.ศ.

พันโท  รัตนประโชติ  อินทรวิชะ

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๑๖ ๒๕๑๙

พันเอก  สุวิช  ทิมไสว

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๑๙ ๒๕๒๕

๑๐

พันเอก  เกษม  อมรศักดิ์

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๒๕ ๒๕๒๙

๑๑

พันเอก  ไพศาล  ยอดนิล

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๒๙ ๒๕๓๑

๑๒

พันเอก  กำธร  ่อวงษ์

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๓๑ ๒๕๓๒

๑๓

พันเอก  ธีระวัฒน์  บุณยะประดับ

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๓๓ ๒๕๓๕

๑๔

พันเอก  จักรรัตน์  ธาราพิทักษ์

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๓๕ ๒๕๓๗

๑๕

พันเอก  เพิ่มศักดิ์  เจริญสุข

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๓๘ ๒๕๔๑

๑๖

พันเอก  อาวุธ  เอมวงศ์

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๔๒ ๒๕๔๕

๑๗

พันโท  พิธยา  มหาขันธุ์

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๔๖

๑๘

พันโท  สัญญา  ศรีกุลา

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๔๖ ๒๕๔๗

๑๙

พันเอก  ธานินทร์  ชัยวีรกุล

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๔๗

๒๐

พันเอก  สัญญา  ศรีกุลา

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๔๗ ๒๕๔๘

๒๑

พันเอก  ภาณุ  ป้านทอง

หน.กองจัดหา  สพ.ทบ.

๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

 

ข้อมูลจากกองจัดหา  และหนังสือ  ๙  ทศวรรษ