กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ

กรมสรรพาวุธทหารบก

นามหน่วย

            ( ย่อ )    กคย.สพ.ทบ.

            ( เต็ม )   กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก

 

๑.  ประวัติหน่วย

            แต่เดิมนั้นการปฏิบัติการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธในระดับคลังสายยุทธบริการของกองทัพบก  กระทำจากแหล่งเดียว  คือ  กองคลังแสง ฯ  ซึ่งตามประวัติเคยมีฐานะเป็น กรม  เรียกว่า กรมคลังแสงเป็นหน่วยขึ้นตรง กรมพลาธิการ บ้าง กรมสรรพาวุธ บ้าง  สุดแล้วแต่โครงสร้างการจัดหน่วยของกองทัพบกในแต่ละยุคสมัย  ในอดีต  กรมคลังแสงทหารบกได้ปฏิบัติการเคียงคู่กับกรมช่างแสงทหารบกตลอดมา  ในฐานะที่เป็นหน่วยเก็บรักษาและแจกจ่าย  ในขณะที่กรมช่างแสงทหารบก  เป็นหน่วยงานที่ผลิต  การเก็บรักษาและแจกจ่ายนั้น  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  ได้กระทำการในฐานะของคลังสายยุทธบริการ  หรือคลังของกรมสรรพาวุธทหารบกในภารกิจ   การสนับสนุนหน่วยทหารทั่วประเทศด้วยสิ่งอุปกรณ์ประเภท  ๒ ๔  และสิ่งอุปกรณ์ประเภท  ๕

ในปี พ.ศ.2494 กรมสรรพาวุธทหารบกได้ตั้ง กองบริการ สพ. ต่อมาในปี พ.ศ.2495 กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ตั้งหน่วย กองซ่อมบำรุงสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สพ.ทบ. และได้ยุบ กองบริการ สพ.

กระทรวงกลาโหมได้สั่งแก้ อัตรากองทัพบก 91 (ครั้งที่ 53) ให้มี กองซ่อมบำรุงสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สพ.ทบ. เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2495 ดังนั้นกองการซ่อมบำรุงจึงขึ้นตรงต่อ สพ.ทบ. เป็นต้นมา โดยมีหน้าที่ซ่อมบรรดาสรรพาวุธ และยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนการฝึกเจ้าหน้าที่สรรพาวุธ เพื่อติดตามหน่วยทหารไปปฏิบัติงานซ่อม

            จนกระทั่งปี  พ.ศ.๒๕๑๔  โดยคำสั่งกองทัพบก  ( เฉพาะ ) ที่  ๑๘๒/๑๕๑๔  เรื่อง  แก้อัตรากองทัพบก  ( ครั้งที่  ๖๖ )  ลง  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๑๔  ได้มีการปรับปรุงการจัดการกรมสรรพาวุธทหารบกหลายประการ  ที่สำคัญประการหนึ่ง  คือ  การจัดแบ่งภารกิจระหว่างกองการซ่อมบำรุงฯ  กับกองคลังแสง ฯ  โดยให้กองการซ่อมบำรุงรับผิดชอบในการสนับสนุนด้านสิ่งอุปกรณ์ประเภท  ๒ ๔  และกองคลังแสงฯ  รับผิดชอบด้านสิ่งอุปกรณ์ประเภท  ๕  จากการปรับปรุงครั้งนี้  ได้เกิดกองคลังยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบกขึ้น  โดยการสนธิกำลังระหว่างหน่วยงานของ           กองซ่อมบำรุง ฯ  กับหน่วยงานของกองคลังแสง ฯ  บางหน่วยเข้าด้วยกันหรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า  กองการซ่อมบำรุง ฯ  ได้แปรสภาพเป็นกองคลังยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  แล้วย้ายที่ตั้งจากบริเวณกรมสรรพาวุธทหารบก  สะพานแดง บางซื่อ  ไปเข้าที่แทนกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก  ที่ถนนพระราม  ๕  ส่วนกองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบกนั้น ได้ย้ายเข้าไปสู่ที่ตั้งใหม่  ณ  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี       

 

๒.  ที่ตั้งหน่วย

            ๘๑๘  ถนนพระราม  ๕  ตำบลถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

 

๓.  ภารกิจหน่วย

            ๑.  ดำเนินการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท  ๒  และ  ๔  สายสรรพาวุธ

            ๒.  ดำเนินการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธให้อยู่ในสภาพพร้อมจ่าย

            ๓.  ดำเนินการซ่อมและซ่อมสร้างชุดส่วนประกอบหลัก  ชุดส่วนประกอบย่อย  เพื่อส่งเข้าสายส่งกำลัง

            ๔.  ดำเนินการเก็บรวบรวมและคัดแยกสิ่งอุปกรณ์ในการส่งกลับสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

            ๕.  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

๔.  การแบ่งมอบ

            เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารบก

 

๕. ผังการจัด

            กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  มีผังการจัดหน่วยถึงระดับแผนก  ดังนี้

 

๖.  วันสถาปนาหน่วย

            ๒๕  พฤศจิกายน

 

๗.  รายนามผู้บังคับบัญชา

 

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

ปี  พ.ศ.

พันเอก  ยิ่ง  วิชิต

๒๕๑๕ ๒๕๒๐

พลตรี  ยิ่ง  วิชิต  ( รักษาหน้าที่ )

๒๕๒๐ ๒๕๒๑

พันเอก  วิวัธน์  นันทกิจ

๒๕๒๑ ๒๕๒๒

พันเอก  สมภพ  ศริพันธ์

๒๕๒๒ ๒๕๒๓

พันเอก  สกล  นุตสถิตย์

๒๕๒๓ ๒๕๒๔

พันเอก  ประวิทย์  ชื่นจิตรผอง

๒๕๒๔ ๒๕๓๓

พันเอก  เพิ่มศักดิ์  เพ็ชรสดศิลป์

๒๕๓๓ ๒๕๓๔

พันเอก  วิชัย  สกุลจันทร์

๒๕๓๔

ข้อมูล  หนังสือ  ๙  ทศวรรษ