เจ้าหน้าเท่านั้น

คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ปี 2557

 


กรมสรรพาวุธทหารบก

53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทร 02-2431061-7 ต่อ 94781