22 ต.ค. 56 พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ในส่วนของ ร้อย.สพ.ซบร.สน. โดยตรง ได้นำช่างตรวจสภาพเข้าตรวจสภาพ รยบ.2 1/2 ตัน ของ ร้อย.ป.คปม. นขต.พล.ป. เพื่อสำรวจรายการชำรุด และเสนอความต้องการชิ้นส่วนซ่อมมายัง กคย.สพ.ทบ. เพื่อเตรียมการสำหรับการบูรณาการ รยบ.2 1/2 ตัน ตามคำสั่งของ สพ.ทบ.

  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f

Share